Portfolio

Paintings, Portfolio

Dismantled Mythology

Dismantled Mythology oil on layered cut wood Art Fair Philippines 2017 Jstudio Rebelasyon group exhibit

Paintings, Portfolio

Anatomy of a Myth

Anatomy of a Myth oil on layered cut wood Rebelasyon, Kalye Kolektib Group Exhibit JStudio Art Fair Philippines 2017

Paintings, Portfolio

Ancient Mechanism

Ancient Mechanism oil paint on layered cut wood 2017 for Ang Babae at Ang Dragon, Kalye Kolektib Group Show Pinto Gallery, Antipolo